Chính sách bảo mật

1/ Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website www.soflex.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà www.soflex.vn yêu cầu người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website www.soflex.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Website Soflex.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân tại http://domain.Soflex.vn/ hoặc yêu cầu Soflex.vn thực hiện việc này. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website Soflex.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Soflex.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên www.Soflex.vn được www.Soflex.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Soflex.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.